Financiele verantwoording over het boekjaar 2016.

Staat van Baten en Lasten:

Baten:

Algemene inkomsten 578.116

Lasten:

Uitkeringen 263.620
Algemene kosten incl. onderhoud gebouw 176.549
Afschrijvingen 45.871

Saldo 84576

Koersverschil effecten -/- 18.258

Resultaat 73.818

Toelichting financieel:

Baten: bestaat uit interest/renteopbrengsten van de beleggingen plus entreegelden Groninger Zilverkamer en exposities en huur VVV

Uitkeringen:

Overzicht van de uitkeringen per rubriek:

Kunst & Cultuur: 42.400
Gezondheid & Zorg: 6750
Sport & Recreatie 42.900
Sociaal Maatschappelijk /ideel 130.250
Educatie 16.820
Restauratie 24.500
---------------
Totaal 263.620
=========

Voor het boekjaar 2016 bedroeg het bedrag van de voorgenomen
bestedingen €300.000.

Algemene kosten:

Bestaan uit burokosten,huisvestingskosten,kosten verbouwingen,bestuurskosten, accountskosten, kosten drukwerk en personeelskosten.

Afschrijving:

Bestaat uit de kosten van afschrijving op inventaris plus bedrijfsmiddelen en onroerend goed

Koersverschil effecten:

Stichting SNS Fonds Eemsmond is een zuivere vermogensfonds.Het doel is om naast de uitkeringen, het vermogen in stand te houden,met de baten uit het vermogen worden de bestedingen gefinancierd.De effecten worden tegen verkrijgingsprijs opgenomen.
Het negatieve koersverschil effecten heeft betrekking op aflossing en verkopen in het boekjaar 2016.