Stichting Fonds Eemsmond

Welkom bij de Stichting Fonds Eemsmond

Financiele verantwoording over het boekjaar 2021

Staat van Baten en Lasten:

Baten:Algemene inkomsten 476.882

Lasten:

Uitkeringen 97.500

Algemene kosten incl. onderhoud gebouw 201.308

Afschrijvingen 36.614

Saldo 141.460

Koersverschil effecten +/+ 18.450

Resultaat 123.010

Toelichting financieel: Baten: bestaat uit interest/renteopbrengsten van de beleggingen plus entreegelden van De Groninger Zilverkamer,exposities en huur VVV

Uitkeringen:

Kunst & Cultuur: 23.075

Gezondheid & Zorg: 2750

Sport & Recreatie 8200

Sociaal Maatschappelijk /ideel 46.200

Educatie 2850

Restauratie 14.425

Totaal 97.500

Voor het boekjaar 2021 bedroeg het bedrag van de voorgenomen bestedingen €250.000.

Algemene kosten: Bestaan uit burokosten,huisvestingskosten,kosten verbouwingen,bestuurskosten, accountskosten, kosten drukwerk en personeelskosten.

Afschrijving: Bestaat uit de kosten van afschrijving op inventaris plus bedrijfsmiddelen en onroerend goed

Koersverschil effecten: De Stichting Fonds Eemsmond is een zuivere vermogensfonds.Het doel is om naast de uitkeringen, het vermogen in stand te houden,met de baten uit het vermogen worden de bestedingen gefinancierd.De effecten worden tegen verkrijgingsprijs opgenomen.