Stichting Fonds Eemsmond

Welkom bij de Stichting Fonds Eemsmond

Financiele verantwoording over het boekjaar 2020

Staat van Baten en Lasten:

Baten:Algemene inkomsten 463.975

Lasten:

Uitkeringen 131.000

Algemene kosten incl. onderhoud gebouw 183.148

Afschrijvingen 39.959

Saldo 109.868

Koersverschil effecten +/+ 86.114

Vrijval uitkeringen 22.500

Resultaat 218.482

Toelichting financieel: Baten: bestaat uit interest/renteopbrengsten van de beleggingen plus entreegelden van De Groninger Zilverkamer,exposities en huur VVV

Uitkeringen:

Kunst & Cultuur: 13.625

Gezondheid & Zorg: 0

Sport & Recreatie 21.700

Sociaal Maatschappelijk /ideel 61.450

Educatie 7575

Restauratie 26.650

Totaal 131.000

Voor het boekjaar 2020 bedroeg het bedrag van de voorgenomen bestedingen €300.000.

Algemene kosten: Bestaan uit burokosten,huisvestingskosten,kosten verbouwingen,bestuurskosten, accountskosten, kosten drukwerk en personeelskosten.

Afschrijving: Bestaat uit de kosten van afschrijving op inventaris plus bedrijfsmiddelen en onroerend goed

Koersverschil effecten: De Stichting Fonds Eemsmond is een zuivere vermogensfonds.Het doel is om naast de uitkeringen, het vermogen in stand te houden,met de baten uit het vermogen worden de bestedingen gefinancierd.De effecten worden tegen verkrijgingsprijs opgenomen. Het positieve koersverschil effecten heeft betrekking op de verkoop en aflossing van aandelen in het boekjaar 2020.