Stichting Fonds Eemsmond

Welkom bij de Stichting Fonds Eemsmond

Beleidsplan

De stichting heeft als doel:

a: het realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideeele of sociale strekking en het verlenen van financiele steun of steun in andere vorm aan dergelijke projecten die door anderen of door het fonds worden grealiseerd,een en ander in de ruimste zin van het woord.

b: het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. De stichting al ter bereiking van haar doel gebruik mogen maken van alle wettige middelen. De stichting streeft niet naar winst. De stichting beoogt met haar doel en haar werkzaamheden een instelling te zijn zoals is bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Het actuele beleid is er op gericht om bovenstaande doelstellingen te bereiken, waarbij de aandacht vooral gericht zal worden op het verhogen van het aantal subsidieaanvragen, en de daarmee gepaard gaande uitkeringen. In het recente verleden zijn de hierna vermelde acties ondernomen om het aantal subsidieaanvragen te verhogen. Er zijn: 1. intervieuws gegeven door de voorzitter op de regionale TV-en radiozender TVNoord. 2. Er zijn flyers op de balie van bankkantoren gelegd om de mensen te attenderen om subsidie aan te vragen voor hun vereniging. 3. Er zijn advertenties geplaatst in de regionale kranten om verenigingen en stichtingen op te roepen subsidie aan te vragen. 4. Bijna alle bijeenkomsten / uitvoeringen/ e.d. waarbij het fonds subsidie heeft uitgekeerd worden door een delegatie van het bestuur bezocht , teneinde de naamsbekendheid te vergroten en aanwezige bestuursleden van andere verenigingen te be- wegen om voor hun aktiviteiten subsidie aan te vragen. 5. Er zijn publikaties geweest over het Fonds en haar werk- zaamheden inde regionale bladen. 6. Er is in 2012 een website SNS Fonds Eemsmond.nl geplaats op het internet,met vermelding van doelstelling van het fonds. 7. Er zijn contacten met de Gemeenten teneinde subsidieaan- vragen die niet door de Gemeenten kunnen worden gehonoreerd,om de mensen door te sturen naar het fonds. Wel willen wij opmerken dat de mogelijkheden om subsidievragers aan te trekken in het werkgebied van het Fonds wordt bemoeilijkt door het feit dat in het werkgebied nog 3 fondsen werkzaam zijn met dezelfde doelstelling, te weten: SNS Fonds Wildervank SNS Fonds Grijpskerk SNS Fonds Middelstum Om het aantal subsidievragers te verhogen zal het fonds haar inspanningen nogmaals moeten bekijken en waar nodig uitbreiden / vernieuwen. Gedacht kan onder meer aan: a.opnieuw een interview van de voorzitter op de regionale TV zender TV noord en radio. b.bekijken of misschien het bwerkgebied nog wat kan worden opgerekt. c. publikatiebord plaatsen in het nieuwe gebouw van de Stichting. d. een nieuwe website gericht op de Zilverkamer, met vermelding van de verdere werkzaamheden van het fonds. e. een eventuele nieuwe advertentiecampagne in de regionale kranten. d. op de daartoe geeigende plaatsen nieuwe flyers neerleggen om meer mensen te bereiken. In december 2011 is door het fonds een gebouw gekocht, teneinde hier voor de verenigingen / stichtingen in haar werkgebied mogelijkheden te creeeren voor het houden van exposities, tentoonstellingen e.d. Tevens zal de in de voorgaande jaren opgebouwde zilveren voorwerpen hier tentoongesteld worden, en wel in de Zilverkamer van het fonds. Verder is het VVV afd. Appingedam, tegen gunstige voorwaarden thans gezeteld in het gebouw van het Fonds. Nu het gebouw dit jaar na alle verbouwingen en onderhoudswerkzaam- heden nu beschikbaar komt voor de genoemde doelstellingen zal de opening van de Zilverkamer plaatsvinden op 12 oktober a.s. Door het aantrekken van een vaste beheerster voor het gebouw die, als voormalig assistent van de directeur van het Museum Stad Appingedam, over de nodige contacten beschikt zal worden getracht Om de nodige exposities naar Appingedam te krijgen ,daar verder ook nauw zal worden samengewerkt met het genoemde museum.

Werkzaamheden

Allereerst worden de binnengekomen aanvragen vastgelegd onder een kenmerk en wordt de aanvrager middels een brief op de hoogte gesteld dat de aanvraag is ontvangen en in de eerstvolgende bestuursvergadering zal worden behandeld.Tevens wordt op de aanvraag,indien deze reeds eerder een bijdrage heeft ontvangen,het jaartal en het uitgekeerde bedrag vermeld.Indien de aanvraag onvolledig is wordt er contact opgenoomen met de aanvrager,teneinde de aanvraag compleet te krijgen.Vervolgens worden de aanvragen vermenigvuldigd en met de agenda van de vergadering naar de overige bestuursleden verzonden. Op de uitgeschreven vergadering worden de aanvragen behandeld,waarna zij die een bijdrage krijgen toegewezen,hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.Mocht de aanvraag worden afgewezen,dan ontvangt de aanvrager ook schriftelijk bericht met de reden van de afwijzing.Hierna worden de bedragen overgeboekt en de lijsten,overzicht toewijzing en verzamelstaat besluiten bijgewerkt. Hierna vindt archivering plaats.

Overige werkzaamheden

Verder dient de volledige administratie van het fonds te worden bijgehouden. De verwerking van de mutaties op de rekeningen,het verwerken van de aan/ verkopen van effecten, en de belegging van gelden op depositos. De uitkeringen en/of uitlotingen /omwisselingen in de effectenportefeuille. Alles dient zodanig te geschieden dat het gehele bestuur hier kennis van kan nemen.Voor het op te stellen jaarverslag dienen de effecten vervolgens Gewaardeerd te worden tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde ( beurswaarde). Afwaardering tot lagere marktwaarde vindt plaats indien de marktwaarde als geheel lager is dan de verkrijgingsprijs. Verder zijn de werkzaamheden en de werkdruk aanmerkelijk opgelopen door de aankoop van het eigen pand in december 2011. Nadat het benodigde onderhoud had plaatsgevonden,is begonnen met de benodigde investeringen in het gebouw teneinde het pand te laten voldoen aan de thans geldende eisen.Zo is er ondermeer een liftinstallatie geplaatst, een nieuwe keuken, brandwerende maatregelingen, nieuwe vloeren/bedekkingen, het creeren van de benodigde expositieruimtes, Het aanleggen van een nieuwe telefooncentrale en het laten aanbrengen van het benodigde veiligheidsplan/ alarmering volgens nivo 4. Verder is er een ruimte gemaakt voor het onderbrengen van de plaatselijke VVV afdeling. Ook maatschappelijk laat het Fonds zich gelden door cultureel erfgoed mbt het werk van zilversmeden voor het nageslacht te bewaren.Het fonds richt zich uitsluitend op zilveren voorwerpen van zilversmeden uit Appingedam en verdere Groningen zilversmeden.Alleen op het platteland waren al meer dan 22 zilversmeden werkzaam.Veel werk van zilversmeden uit dit gebied is reeds verdwenen.Het fonds wil door het aankopen van zilveren voorwerpen van deze smeden de historie voor deze regio bewaren.Een deel van de collectie was in bruikleen bij het Museum Stad Appingedam,maar door te weinigexpositieruimte (slechts 20% kon worden getoond) is besloten de gehele collectie in het nieuwe gebouw zelf te exposeren. Ook zijn andere waardevolle voorwerpen voor deze regio aangekocht, en worden ook tentoongesteld. Tevens zal nu een begin worden gemaakt met het aantrekken van exposities en tentoonstellingen in het gebouw. Voor dit doel is tevens een beheerster in dienst genomen, die ook de werving van vrijwilligers voor haar rekening zal nemen.Verder zal zij assiteren bij het inrichten van exposities,aantrekken van exposities,begeleiding van vrijwillegers,de PR van de zilverkamer en exposities.

Werven van inkomsten

De stichting Sns Fonds Eemsmond is een zuiver vermogensfonds dat haar middelen heeft verkregen bij de fusie tussen de Samenwerkende Groninger Bondsspaarbankengroep NV en de SNS Bank in juli 1999. Het daaruit verkregen vermogen is belegd en de stichting maakt voor haar werkzaamheden gebruik van de daaruitvoortvloeiende opbrengsten. Het fonds zal daarom geen inkomsten van buiten gaan aantrekken.

Het beheer van het vermogen

In het huishoudelijk reglement is vastgelegd dat het oorspronkelijk vermogen in stand dient te worden gehouden. Om hieraan te voldoen is door het bestuur een commissie uit hun midden benoemd die hierop toe ziet, en zorgt voor terugkoppeling naar de overige bestuursleden. In de bestuursvergadering van 04 februari 2002 is door het bestuur het besluit genomen dat het deel van het vermogen dat in aandelen mag worden belegd,te stellen op 60% van het totale vermogen. In de bestuursvergadering van 17 juni 2002 is door het bestuur besloten het beleggen in optie-contracten te limiteren tot maximaal 5 fondsen en maximaal 20 contracten. Het vermogen is bel;egd in aandelen,obligaties, deposito gelden en gelden op de spaarrekening. Bij het beleggen wordt het bestuur terzijde gestaan door vermogensadvi- seurs van de Abn/Amro bank en de SNS securities.

Besteding van het vermogen

De baten van het vermogen worden thans uitgegeven aan de toegekende subsidieaanvragen, de bestuurskosten, administratiekosten,kosten gebouw, e.d. Verder wordt een deel van de baten aangewend voor het uitbreiden(gelei- delijk) van de zilvercollectie, teneinde bezoekers te blijven trekken. De kosten van de beheerster dient te worden gedekt door de entree gelden van de bezoekers van de zilvercollectie en de te organiseren exposities en tentoonstellingen. Wij zijn ons ervan bewust dat de uit te keren subsidies de hoogste prioriteit geniet en ontwikkelen dan ook plannen om de hoogte van de uitkeringen positief te ontwikkelen. Gelden uitgegeven aan waardevolle zaken met cultuur historische waarde zoals de bijzondere klok,bakbarometer,zilvercollectie, gebouw voor het houden van exposities zijn echter ook gelden die zijn aangewend aan doelen van algemene nutte.Het streven is om minimaal 90% van de in dat boekjaar binnengekomen baten weer aan te wenden voor doelen van algemeen belang.