Stichting Fonds Eemsmond

Welkom bij de Stichting Fonds Eemsmond

Aanvraagprocedure

Verzoeken om financiële ondersteuning dienen schriftelijk te worden ingediend.Het fonds werkt niet met een gestandaardiseerd aanvraagformulier.Iedere aanvraag dient in principe de volgende elementen te bevatten:

*gegevens van de aanvragende instelling (statuten en inschrijving Kamer van Koophandel)

*de meest recente jaarrekeningen (indien aanwezig de begroting voor het komende boekjaar)

*een uitgebreide projektomschrijving

*een begroting van het projekt,alsmede een overzicht van die instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend

*een opgave van reeds toegezegde bedragen en namen van de betrokken instellingen en/of personen

*de naam,tel.nr. en e-mailadres van één of meer contactpersonen

Nadere voorwaarden

Voor relatief kleine bedragen kan van bovengenoemde procedure worden afgeweken ter beoordeling door het Fondsbestuur. Bij verstrekking van onjuiste informatie bij de aanvraag,alsmede indien de toegezegde steun niet aan het aangevraagde/bestemde doel is besteed,kan restitutie van de verstrekte financiële bijdrage worden verlangd. Voor te verstrekken bijdragen van euro 25000,- en hoger kan het fonds een accountantsverklaring vragen,waarin bevestigd word dat het toegewezen bedrag ook daadwerkelijk conform de afspraken is of zal worden besteed aan het bedoelde projekt. Beneden de euro 25000,- kan het fonds van de desbetreffende instelling een financiële verantwoording aangaande de verstrekte bijdrage verlangen.

Indienen van de aanvraag

De aanvraag dient te worden ingediend bij het secretariaat van de stichting en dient te worden gericht aan:

Stichting Fonds Eemsmond

Oude Kerkstraat 1

9901 JB Appingedam

Besluitvorming

Besluitvorming Het bestuur van de Stichting Fonds Eemsmond komt in de regel maandelijks bijeen.Complete aanvragen,bevestigd door de secretaris van het fonds,welke tenminste 10 dagen voor een bestuursvergadering het fonds hebben bereikt zullen in principe in de voorbereiding- en besluitvorming van de bestuursvergadering van het fonds worden meegenomen. De aanvragende instelling zal na de bestuursvergadering van het fonds schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het besluit van het bestuur,of de gevraagde bijdrage zal worden verstrekt,en de eventuele voorwaarden die aan de ondersteuning worden verbonden. Tegen de besluiten van het bestuur staat geen beroepsmogelijkheid open.